Persbericht

Staatssecretaris Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en diversiteit legt invoering quota voor directiecomités op regeringstafel

Staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en diversiteit Marie-Colline Leroy wil de huidige wettelijke quota rond genderevenwicht in raden van bestuur uitbreiden naar de directiecomités van de Bel20-bedrijven, zoals Europa aan haar lidstaten vraagt. Voor Leroy is die uitbreiding noodzakelijk.

Net zoals in Frankrijk werd beslist, wil de staatssecretaris quota voor directiecomités in ons land: “In de Bel-20-directiecomités is slechts 16 procent vrouw. Sinds de invoering van de quotawet in 2011 is het aandeel vrouwen in raden van bestuur gestegen van 8% in 2008 naar meer dan 33 procent. Quota werken en zonder verliezen we tijd.” 

 

Concreet zal de uitbreiding van de quotawet beursgenoteerde bedrijven aansporen om hun directiecomités evenwichtiger samen te stellen door minimum een derde leden van elk geslacht aan te stellen. In de raden van bestuur worden de regels aangescherpt naar minimaal 40% van elk geslacht. De bedrijven krijgen ruim de tijd om zich in orde te stellen. Leroy wil de uitbreiding realiseren in samenwerking met haar federale collega’s en na overleg met de sector. De uitbreiding wordt opgevat als een tijdelijke maatregel die kan worden afgeschaft van zodra het glazen plafond is doorbroken. 

 

In juni publiceerde JUMP, een organisatie die ijvert voor meer gendergelijkheid, een ranking van #BEL20 bedrijven volgens het aantal vrouwen aan de top van hun raden van bestuur en directiecomités. De cijfers spreken voor zich: hoewel 60,6% van de mensen die afstuderen vrouw zijn, bereiken te weinig vrouwen de top van het bedrijfsleven. België zit zelfs onder het Europese gemiddelde (19%), met slechts 16,7% vrouwen in haar directiecomités. 13 van de 20 meest kapitaalkrachtige bedrijven hebben geen of slechts één vrouw in hun directiecomité.  

“De samenleving bestaat voor 52 procent uit vrouwen, waarom geldt dat niet voor de samenstelling van directiecomités van Belgische bedrijven? Zeker aangezien een meer diverse samenstelling leidt tot betere bedrijfsresultaten volgens de Europese Investeringsbank die zich daarvoor baseert op verschillende studies,” vraagt Leroy zich af: “Directieteams zijn uitvoerende organen waar enorm veel beslissingen worden genomen. Over het management, human resources, arbeidsrecht, duurzaam ondernemen…Denk bijvoorbeeld ook aan het opnemen van zwangerschaps-, ouderschaps- en zorgverlof. Vrouwen weten precies welke impact die hebben op een carrière. Die debatten moeten gevoerd worden binnen een bedrijf. Door meer vrouwen in directiecomités te zetten, breng je andere ideeën én ervaringen mee. Dat is een verrijking voor de samenleving, voor de bedrijven en geeft ook vrouwen de kans om zich ten volle te ontplooien in hun carrières.” 

Onder impuls van de quotawet die van kracht werd in 2011 is het aantal vrouwen in raden van bestuur sterk toegenomen: van 8% in 2008 tot meer dan 33%, een verviervoudiging dus. Ook in het parlement bewezen quota hun nut: in het federaal parlement steeg het aantal vrouwen van 16% naar meer dan 40% in 2019 na het invoeren van quota voor de samenstelling van kieslijsten.  

Leroy: “We stellen helaas vast dat quota nodig zijn om meer vrouwen in de directiecomités van beursgenoteerde ondernemingen te krijgen. Ook Europa stelt dit vast. Ik wil dan ook, in overleg en in samenwerking met mijn collega's en zoals de Europese quotarichtlijn ons aanmoedigt, het initiatief nemen om de principes van de Belgische wet op quota in raden van bestuur uit te breiden naar de directiecomités en andere uitvoerende comités van beursgenoteerde bedrijven.”