Persbericht

Structurele steun voor verenigingen die werken rond gelijkheid wordt versterkt

Het Instituut voor gelijkheid tussen vrouwen en mannen (IGVM) heeft net de procedure afgerond voor het toekennen van structurele financiering aan verenigingen die werken rond het beschermen en versterken van vrouwenrechten.

De procedure voor verenigingen die strijden tegen racisme en discriminatie op basis van seksuele oriëntatie, die laatste onder leiding van de dienst Gelijke Kansen binnen de FOD Justitie, is ook net afgerond. Dit is de laatste fase in het politieke proces dat geïnitieerd werd door het Secretariaat voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit met als doel die verenigingen meer slagkracht te geven.

Hun inzet is immers altijd al een drijvende kracht geweest voor meer gelijke rechten. De federale steun voor verenigingen die werken rond gelijkheid is gestegen van 700.000 euro in 2020 tot 3,4 miljoen euro in 2024, een stijging van 500%.

 

Meer steun voor verenigingen die werken rond vrouwenrechten verloopt in drie fasen:

  • 1) Het IGVM verleent een accreditatie voor telkens vijf jaar die, na een oproep tot het indienen van aanvragen, de relevantie van het werk van de verenigingen erkent en hen in staat stelt om structurele subsidies aan te vragen. 
  • 2) Het IGVM kent subsidies toe voor de financiering van belangrijke missies van het verenigingswerk of het politieke werk rond vrouwenrechten (studies, archivering, documentatie en expertise, verzamelen, opvolgen van het nationale actieplan tegen gendergeweld) en coalities van verenigingen rond thema's zoals gendergelijkheid, sociaal economische onafhankelijkheid, migratie, justitie, gezondheid, …. Deze coalitie-benadering bevordert de samenwerking tussen de actoren op het terrein en de kwaliteit van het uitgevoerde werk.

Deze fase is net afgelopen. Voor haar oordeel baseerde het Instituut zich op een analyse van de aanvragen (naleving van formele criteria, volledigheid van de aanvraag, relevantie en algemene kwaliteit van de aanvraag, taalkundig, geografisch en thematisch evenwicht), in combinatie met een kwalitatieve rangschikking.

Verenigingen die niet geselecteerd zijn maar eerder wel een accreditatie hebben ontvangen, kunnen op een later tijdstip opnieuw een subsidie aanvragen, afhankelijk van wijzigingen in het budget dat beschikbaar is voor structurele financiering.

  • 3) De federale middelen voor structurele subsidies aan verenigingen die actief zijn op het gebied van vrouwenrechten binnen de begroting werden verdrievoudigd, van 700.000 euro in 2021 tot 1.990.000 euro in 2024.

Dezelfde algemene governanceprincipes werden via koninklijke besluiten ook toegepast voor de toekenning van structurele subsidies aan verenigingen werken rond racisme en de bestrijding van discriminatie op basis van seksuele oriëntatie. Voordien was er geen structurele steun voor deze verenigingen. Vanaf 2024 zullen de verenigingen die werken rond racisme kunnen rekenen op een financiering van 900.000 euro jaarlijks en verenigingen die zich inzetten voor de rechten van LGBTQI+-personen op  500.000 euro jaarlijks.

 

Marie-Colline Leroy, Staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit: "Deze nieuwe governance in de toewijzing van middelen aan verenigingen beantwoordt aan een vraag van de sector zelf. Het is een uiting van onze politieke wil om de samenwerking en het overleg met de vrijwilligerssector te versterken. Hun historische inzet is altijd al de drijvende kracht geweest voor het gelijkheidsbeleid van overheden en de vooruitgang die geboekt is. Dankzij deze nieuwe middelen kan het werk op het terrein nog versterkt worden. Dat is nodig want op veel gebieden is gelijkheid nog steeds meer een doel dan een realiteit, of het nu gaat om geweld, financiële onafhankelijkheid, toegang tot gelijkwaardig werk, enz.”