Persbericht

Federale regering werkt aan een actieplan om de dialoog en het samenleven te bevorderen

Vrijdag 9 februari gaf de federale regering een mandaat aan staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit Marie-Colline Leroy, om te onderzoeken hoe de actievoorstellen van de acht deskundigen die deelnamen aan het Rondetafelgesprek om de dialoog en de cohesie in de Belgische samenleving te versterken, het best kunnen worden uitgevoerd.

Onder de voorgestelde acties: een ‘Jaar van de Culturele Diversiteit’ en de oprichting van een burgerraad met gelote burgers die aanbevelingen kunnen doen over een thema gelinkt aan de interculturele dialoog.

Op 9 november vroeg de federale regering staatssecretaris Marie-Colline Leroy acht deskundigen samen te brengen die bekend staan om hun inzet voor vrede en dialoog. Hen werd gevraagd voorstellen te doen voor acties die kunnen bijdragen aan meer sociale cohesie in ons land. De Vlaamse en de Federatie Wallonië-Brussel werden uitgenodigd om waarnemers te sturen. 

Dit initiatief werd ingegeven door de heropleving van het Israëlisch-Palestijnse conflict, het geweld dat burgers daar ondergaan en de mogelijke impact ervan op de Belgische samenleving. De polarisatie van standpunten en de instrumentalisering van het conflict kunnen haat aanwakkeren. Antisemitisme, islamofobie, racisme: de mogelijke gevolgen op het vlak van veiligheid of discriminatie van verschillende groepen van mensen in onze samenleving maken de regering nog waakzamer.

De Rondetafel van deskundigen heeft haar werk afgerond en volgende acties voorgesteld:

- De invoering van een ‘Jaar van de Culturele Diversiteit’. Het doel is om de culturele diversiteit in België te promoten via een gevarieerd evenementenprogramma (culturele programmering, conferenties, debatten, onderzoek, een nationale campagne over samenleven, enz.)

- Een betere moderatie van sociale netwerken door middel van verschillende initiatieven (wetgeving, charter, rapporteringsprocedure, enz.) gericht op het bestrijden van discriminerende en haatdragende boodschappen op sociale media en websites,Handhaving en versterking van het bestaande beleid (mechanismen, plannen, wetgeving, enz.) ter bestrijding van alle vormen van racisme. Dit zou de vorm kunnen aannemen van een Interfederaal Plan ter Bestrijding van Racisme,

- Een uitnodiging aan alle overheden om in hun tussenkomsten te herinneren aan de beginselen van de grondrechten (mensenrechten, internationaal recht),

- Een inventaris, opgemaakt door de federale overheid, van de bestaande initiatieven die door de verschillende overheidsniveaus worden uitgevoerd op vlak van interculturele dialoog, waaronder ook opleidingstools over hoe om te gaan met controverses, die ter beschikking kan worden gesteld aan omkaderende professionals (trainers, begeleiders, leerkrachten, enz.)

- Het opstarten van kwalitatief en participatief onderzoek rond hoe we tot een meer gedeeld maatschappelijk verhaal kunnen komen,Tot slot pleiten de deskundigen ervoor dat de werkzaamheden worden voortgezet met deelname van de verschillende overheidsniveaus en het middenveld. Ze stellen voor dat er een Burgerraad komt met gelote burgers die zich kan buigen over dit thema en beleidsaanbevelingen kan maken.

Op verzoek van de federale regering zal staatssecretaris Leroy nu onderzoeken wat de beste manier is om deze actievoorstellen tot uitvoer te brengen.

Eerste minister Alexander De Croo: "Ons land is rijk aan diversiteit. In België zijn we vrij om te zijn wie we zijn: rijk in onze overtuigingen, onze afkomst, ons verleden. Dit is de essentie van democratie. Het omvat het vermogen om naar elkaar te luisteren, elkaar te respecteren en in elkaars schoenen te staan. In een steeds complexere en meer gepolariseerde wereld kan dit vermogen tot dialoog snel verdwijnen. En waar de dialoog verdwijnt, kan haat de overhand nemen. Het is onze plicht om ons hiervan bewust te zijn en hierrond te werken.”

Staatssecretaris Marie-Colline Leroy: "Ik wil alle deskundigen bedanken die hebben deelgenomen aan de Rondetafelgesprekken voor hun kwalitatief hoogstaande werk waar ik gevolg aan wil geven. Het is onze verantwoordelijkheid om te werken aan het behoud van een open samenleving die tolerantie en wederzijds respect tussen alle mensen die in ons land wonen, koestert. De ingediende voorstellen kunnen ons helpen verder te bouwen aan zo’n samenleving.”